HISTORIA

L’empresa GRUES ALT MARESME S.L es va a constituir davant el notari Don Diego De Dueñas Álvarez a Calella el dia 11 d’Octubre de 1994 amb una modificació d’estatuts el dia 15 de Desembre de 2000 en que va quedar el Sr. David Rodrigo Martí com a administrador únic, i amb títol de capacitació professional per l’activitat del transport interior i internacional de mercaderies des del 31 de Juliol de 1.995.

Des de la seva fundació a estat treballant sempre en els transport de vehicles ja sigui en assistència en carretera, trasllats de vehicles o retirades de la via pública per infracció, (sota supervisió i a requeriment de l’autoritat competent). En aquests anys s’ha agafat una dilatada experiència en el sector del transport de vehicles, en qualsevol dels tres camps anteriorment nomenats.

En data 4 de juliol de 2012 l’empresa va incrementar el seu objecte social amb la finalitat de gestionar i explotar, empreses de rentat de vehicles, tallers de reparacions i pàrquings.

La nostre empresa compte una experiència de més 20 anys en els servei de retirades de la via pública sota la supervisió de l’autoritat competent, ja que des d’avanç dels seus inicis com a S.L. ja els desenvolupava, sent, durant tota la nostre trajectòria, una de les branques més fortes de la nostre activitat, convertint-se en la més important desde Febrer de 2008, havent realitzat durant l’any 2.014 quasi 15.000 serveis havent recorregut 150.000 km. i realitzat 9.000 hores de servei, amb la previsió d’igualar la esmentada xifra per aquest any 2.015.

També compleix amb tots els requisits que es demanen entre els articles del 15 al 19 del TRLCAP per contractar amb al l’administració publica, no estan dins de cap de les prohibicions per poder contractar amb les mateixes prevista a l’article 20 del TRLCAP. Trobant-se, fins al dia d'avui, al corrent de pagament de totes les nostres obligacions, tant amb l’agencia tributaria com la Seguretat Social i estant donada d’alta en l’activitat empresarial a l’epígraf 722 de transports de mercaderies per carretera des del 05/01/1995. També disposem de la classificació administrativa en el grup R subgrup 7 (serveis de grua) i tenim l’autorització d’empresa per el transport públic sense limitacions de mercaderies concedit per la Direcció General de ports i Transports de la Generalitat de Catalunya (targetes de transport MDPE Nacional), complim també amb tots els requisits legals sobre prevencions de riscos laborals, vigilància de la salut i protecció de dades, tenim una assegurança de responsabilitat civil per la nostre activitat  fins a 600.000 € a més complim les obligacions sobre protecció de dades mitjançant el bufet d’advocats Tarinas, Viladrich Advocats Associats i la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut amb un conveni amb  l’empresa Groga Prevenció S.L.